Cuma , Ekim 22 2021

F

Fama.
Roma mitolojisinde ünü, halk sesini ve dedikoduyu simgeleyen tanrıça. Fama, Vergilius’un “Aeneis” destanında yarattığı bir simgesel varlıktır. Dido’nun Aeneas’a olan gizli aşkını açığa vurur (Aen. IV, 173-188).

Fames.
Açlığı simgeleyen Fames Hesiodos’un Eris’ten doğma olarak gösterdiği Limos’un Latince karşılığıdır. Vergilius bu simgesel varlığı Ölüler Ülkesi’nde Yoksullukla yan yana gösterir. Ovidius’a göre, Açlık İskitya’da kurak bir toprak üstünde oturmaktadır. Erysikhton’a dinmez açlığı veren odur (Erysikhthon).

Fatum.
Roma mitolojisinde Kader’i simgeleyen tanrısal varlık. Fatum, söz söylemek, konuşmak anlamına gelen “fari”den türeme olup, aslında “tanrı sözü” demektir. Sonraları Yunan dinsel görüşlerinin etkisiyle Fatum, Kader, tanrıçalarıyla bir tutulmuş ve Fatum sözcüğü dişi cinse dönerek Fata olmuştur. Roma’da üç Fata tanrıçasının heykeli görülürdü ki bu heykeller Sibylla’ları simgelerdi (Parca, Sibylla).

Fransızca peri anlamına gelen “fée” bu Fata’dan gelmiştir. Halk arasında dişi cinsten Fata olduğu gibi, erkek Fatus’ların da varlığı tasarlandı ve herkesin kendi cinsine göre kaderi, alın yazısı bir genius, bir cin olarak simgelendi (Genius).

Fauna.
Roma tanrısı Faunus’un hem kız kardeşi, hem de eşi. Falcı bir tanrıça olarak gösterilir ve Bona Dea ile bir tutulur (Bona Dea). Latin Hercules efsanesinde rol oynar; Fauna, kral Faunus’un eşi, Hercules’le sevişmiş ve Latium’a adını verecek olan kral Latinus’u doğurmuş. Faunus gibi Fauna’nın adı da “quae favet” (iyilik eden, lütuf gösteren) anlamına gelir. Kadınları kısırlıktan korurmuş.

Faunus.
Roma dininin en eski tanrılarından biri. Ficus’un oğlu ve Saturnus’un torunu olarak gösterilir. Adı “qui favet” (iyilik eden, lütuf gösteren) anlamına gelen bu tanrı bir yandan sürülerin, tarlaların koruyucusu olarak Yunan etkisi altında Pan ile bir tutulmuş, öte yandan adı Roma’nın kuruluş efsanelerine karışmıştır.

Arkadya’daki Euandros’un İtalya’ya gelişiyle ilgili efsanelerde rol oynadığı için (Evandrus), kültü Roma şehrinin en eski tepelerinden biri sayılan Palatinus’a yerleşmiş ve Lupercalia bayramı (15 şubat) ile ün kazanmıştır. Faunus’un rahipleri Luperci’lerin kutladıkları bu bahar ve bereket bayramında delikanlılar çırılçıplak olarak dolaşır ve önlerine gelen kadınlara kamçılarıyla vururlardı. Kısırlığı defetmek, toprağın verimliliğini sağlamak ve halkı kötü güçlerin etkisinden kurtarmak amacı güdülürdü. Klasik çağlarda Faunus bir tanrı olmaktan çıkmış ve Yunan Satyr’leri gibi keçi ayaklı, sakallı, boynuzlu yaratıklar olarak dağda, ormanda, su kenarlarında nympha’ları kovalar gösterilmişlerdir.

Roma kuruluş efsanesinde bir tanrı olarak değil de, Latium’un ilk krallarından biri olarak gösterilir.

Faustulus.

Alba kralı Amulius’un çobanı Faustulus Romulus’la Remus efsanesinde önemli bir rol oynar. Amulius kızlarının doğurduğu ikiz çocukları Tiber kenarına bırakmayı buyurunca, Faustulus bir dişi kurdun emzirdiği ikizleri bulmuş ve karısı Acca Larentia’ya büyütülmek üzere götürüp vermiştir (Acca Larentia). Sonradan Faustulus çocuklara kim olduklarını bildirmiş, Romulus’da tanrı ve kral soyundan olduğunu anlayınca, gidip Amulius’u öldürmüş. İkiz kardeşler kavgaya tutuştukları zaman, Faustulus araya girmiş ve öldürülmüş derler. Adı “faveo” fiilinden “uğurlu, verimli” anlamına gelen Faustulus’un Forum’da mezarı, Palatinus tepesinde de kulübesi gösterilirdi. Roma tanrıları arasında saygı görürdü (Romulus, Remus).

Feronia.
Etrüsk asıllı bir tanrıça. Ormanları ve kaynakları koruyan bu tanrıçanın kültü orta İtalya’ya ve Etruria’ya yayılmıştı. Terracina’da bulunan tapınağında köleler azat edildiği için, Libertas, yani özgürlüğü simgeleyen tanrıça ile bir tutulmuştur.

Fides.
Andı, yemini simgeleyen tanrıça. İupiter’den daha yaşlı, ak saçlı bir kocakarı olarak simgelendirilmesi, verilen söze saygının her türlü toplum düzeninin temelinde olduğu anlamına gelir. Aeneas soyu ona Palatinus üzerinde bir tapınak yaptırmış. Fides’e kurban keser, sunu sunarken rahipleri sag ellerine bir beyaz sargı sararlardı.

Flora.
Çiçek ve bahar tanrıçası Flora, Roma’ya Sabin’lerden gelme bir tanrıçadır. Çiçek açan her bitkinin yönetimi onun elindedir. Şair Ovidius Flora üstüne Yunan mythos’undan esinli bir öykü anlatır (Fast. V. 20 vd.): Flora aslında Khloris adlı bir Nympha imiş, rüzgâr tanrı onu görüp kaçırmış ve evlenmiş onunla. Her türlü bitki ve çiçek üstünde egemenliği bağışlamış Flora’ya. Ama Flora’nın gücü bununla da kalmamış, tanrı Mars’ın doğmasına önemli bir etken olmuş: İupiter’in Minerva’yı kendi kafasından çıkarmasına içerleyen İuno erkek araya girmeden bir çocuk doğurmak istemiş tek başına, bunun için Flora’ya başvurmuş. Flora da bir kadına dokununca onu gebe bırakan bir çiçek vermiş İuno’ya, tanrıça da kendi kendine Mars tanrıyı getirmiş meydana. Roma’lılar yılın ilk ayına Mars (mart) adını vererek onun Flora ve baharla ilişkisini belli etmek istemişlerdir. Flora’nın onuruna Roma’da Floralia şenlikleri düzenlenirdi. Nisan sonunda başlayıp mayıs ayma kadar süren bu şenlikler büyük bir coşkunlukla kutlanırdı.

Fors.
Rastlantı, talih anlamına gelen Fors, Fortuna tanrıçanın erkeğidir. Roma’lılar çok önem verdikleri bu tanrıları bir çift olarak görür ve Fors’la Fortuna’ya birlikte tapınırlar, yakınırlardı.

Fortuna.
Roma’lıların en çok korktukları, en çok tapındıkları tanrıçalardan biri kör talihi simgeleyen Fortuna’dır. Yunan Tykhe tanrıçasıyla bir tutulan Fortuna elinde bir dümen (insanların hayatını yönetir çünkü) ve bereket boynuzuyla, çoğu zaman da kör olarak canlandırılır. Tapımını Roma’ya getiren kral Servius Tullius imiş. Fortuna o kralı o kadar sever ki, geceleri evine girermiş. Fortuna’nın tapınağında Servius Tullius’un bir heykeli buIunurmuş. Yunan etkisi altında Fortuna zamanla başka tanrıçalarla, özellikle İsis’le bir tutulmuştur (Tykhe).

Furia’lar.
Roma’nın ilkel din görüşlerinde Furia’lar yeraltından çıkıp insanların peşine takılan kötü cinlerdir. En erken çağlardan beri Furia’lar Yunan mythos’unun Erinys’leriyle bir tutulmuş ve efsaneleri birbirine karışmıştır (Erinys’ler).

Hakkında kutsalsozluk

Şuna da bir bak

B

Babys. Tanrı Apollon’la flüt yarışmasına girişen satyr Marsyas’ın kardeşi. Babys de kaval çalarmış, ama onun …

online alışveriş 

Web Tasarım  

Web Tabanlı Yazılım

Web Tabanlı Program

E-Ticaret sitesi fiyatları  

E-Ticaret sitesi  

sanal ofis  

sanal ofis ankara  

sanal ofis ankara  

Sanal ofis  

Hazır ofis ankara  

Kiralık ofis  

Sanal ofis  

Kiralık ofis  

Sanal ofis  

Yasal adres ankara  

Sanal Ofis  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

Ankara sanal ofis  

Sanal ofis  

Sekreterlik hizmeti  

Sanal ofis  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

sanal ofis sanal ofis

sanal ofis ankara  

sanal ofis  

hazır ofis kiralama  

sanal ofis kiralama  

raf sistemleri  

sanal ofis   hazır ofis kiralama  

sanal ofis kiralama  

sanal ofis ankara  

sanal ofis ankara  

sanal ofis sanal ofis